Sản phẩm » Cao su hỗn hợp

Cao Su Hỗn Hợp SVR10
Cao Su Hỗn Hợp SVR10
Mã số: PA11
Kích thước: 33x67x25
Khối lượng: 33.33kg
Màu sắc: nâu
CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ CỦA CAO SU HỖN HỢP THEO TIÊU CHUẨN TCVN: 3769 : 2004
TÊN CHỈ TIÊU  CAO SU HỖN HỢP
Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, %m/m, không lớn hơn   -
Hàm lượng tro, %m/m, không lớn hơn   -
Hàm lượng nitơ, %m/m, không lớn hơn   -
Hàm lượng chất bay hơi, %m/m, không lớn hơn(2)   - 
Độ dẻo ban đầu (Po), không nhỏ hơn   -
Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn   - 
Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn
Độ rộng giữa các mẫu, không lớn hơn
  -
  - 
Độ nhớt Mooney ML (1' + 4') 100oC(3)   -
Đặc tính lưu hóa(4)   -