Sản phẩm » Cao su thiên nhiên

Cao Su Thiên Nhiên - SVR10
Cao Su Thiên Nhiên - SVR10
Mã số: PA06
Kích thước: 33x67x25 (cm)
Khối lượng: 33.33 (kg)
Màu sắc: Nâu
CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ CỦA CAO SU SVR 10 THEO TIÊU CHUẨN TCVN: 3769 : 2004
TÊN CHỈ TIÊU SVR 10
Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, %m/m, không lớn hơn 0.08
Hàm lượng tro, %m/m, không lớn hơn 0.60
Hàm lượng nitơ, %m/m, không lớn hơn 0.60
Hàm lượng chất bay hơi, %m/m, không lớn hơn(2) 0.80
Độ dẻo ban đầu (Po), không nhỏ hơn 0.30
Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn 0.50
Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn
Độ rộng giữa các mẫu, không lớn hơn
 -
 - 
Độ nhớt Mooney ML (1' + 4') 100oC(3)  -
Đặc tính lưu hóa(4)  -

.:: Một số sản phẩm khác